top of page

ליווי וייצוג בהכנת הצעות למכרז, הליכים משפטיים, והתקשרויות עם משרדי ממשלה, מערכת הביטחון, רשויות מקומיות וגופים מנהליים.


ניסיון עשיר בייצוג מציעים בהתקשרויות עם רשויות במסגרת הצעות למכרז, פטור ממכרז, מכרזים סגורים, מכרזי מסגרת ועוד.


ליווי משפטי עוד משלב הכנת הצעה למכרז, בדיקת מסמכי המכרז, הכנת שאלות הבהרה, בדיקת ההצעה ואישורה להגשה ועד לייצוג מול ועדת המכרזים וניהול הליכים משפטיים ככל שנדרש.

במהלך שנות עבודתה בתחום, ייצגה עורכת דין דנה יאראק זהרוביץ, עשרות מציעים, בהם החברות הגדולות במשק הישראלי, כמו גם ועדות מכרזים של חברות ממשלתיות, ובכך צברה ניסיון רב וראייה רחבה על ההליך המכרזי.
 

Signing a Contract
bottom of page